Difference between revisions of "3.71 CEX"

From PS3 Developer wiki
Jump to: navigation, search
(Download)
m (Reverted edits by 191.99.3.126 (talk) to last revision by Roxanne)
(Tag: Rollback)
Line 6: Line 6:
 
= Download =
 
= Download =
  
h̶t̶t̶p̶s̶:̶/̶/̶m̶e̶g̶a̶.̶c̶o̶.̶n̶z̶/̶#̶!̶K̶p̶8̶2̶y̶b̶p̶Q̶!̶-̶A̶W̶K̶Q̶S̶P̶k̶3̶u̶U̶Q̶W̶D̶f̶v̶q̶1̶V̶d̶p̶g̶W̶G̶P̶A̶0̶y̶x̶c̶o̶5̶Y̶W̶j̶k̶L̶o̶j̶K̶J̶2̶o̶
+
https://mega.co.nz/#!Kp82ybpQ!-AWKQSPk3uUQWDfvq1VdpgWGPA0yxco5YWjkLojKJ2o
  
 
= PUP Hashes =
 
= PUP Hashes =

Revision as of 18:04, 25 January 2021

Changes

Notes

 • Included in the Child of Eden game

Download

https://mega.co.nz/#!Kp82ybpQ!-AWKQSPk3uUQWDfvq1VdpgWGPA0yxco5YWjkLojKJ2o

PUP Hashes

==================================================
Filename      : PS3UPDAT_371.PUP
MD5        : 746a6ffb564f0808af951e2fc30199c8
SHA1        : 89a5c5f9bf50876b33b8f9cd3cac08ae42fb26a2
CRC32       : beeaadf5
SHA-256      : aa3cbd5393f5dbbea0c3ae05194f77c3f1d8aa7ae54938a6b54359a5408e1424
SHA-512      : 8d103cdb339a84256ba2703219bd95dd65cb51b47674c6f82fda1c845f3cb682674983d018a8e75f0ad1a8a4052391cbc02791db217fcdb321f2de324d57dc65
SHA-384      : 4048913d27fc510669dd8c8ba4ba6b09ec865f517ca54c7f35c3869551f65ab4281eb45ef5f88d570f59bb9f7f16106d
==================================================

PUP Information

PUP file information
Package version: 1
Image version: 52221
File count: 9
Header length: 656
Data length: 194529064
PUP file hash : AA7E4F479F05D42CD0734654538B36CFFA53F3F0
    File 0
    Entry id: 0x100
    Filename : version.txt
    Data offset: 0x290
    Data length: 5
File hash : 566CED54EA500C95D108823ECCEFCA5CE8F72045
    File 1
    Entry id: 0x101
    Filename : license.xml
    Data offset: 0x295
    Data length: 264283
File hash : 367FCD28D27719525D0A11A4F2679FBF35B4681F
    File 2
    Entry id: 0x103
    Filename : update_flags.txt
    Data offset: 0x40AF0
    Data length: 5
File hash : FD7C893936FDFC668922BE6D119A462111B2BBDB
    File 3
    Entry id: 0x200
    Filename : ps3swu.self
    Data offset: 0x40AF5
    Data length: 5658464
File hash : 7A5DA6EE945FAAF23FBED3B8116DBE7F847EFBC4
    File 4
    Entry id: 0x201
    Filename : vsh.tar
    Data offset: 0x5A6255
    Data length: 10240
File hash : D9B66E0D2845D71A67D76E7907AB06368CE61E08
    File 5
    Entry id: 0x202
    Filename : dots.txt
    Data offset: 0x5A8A55
    Data length: 3
File hash : 1AA4749D0EE0D0AE937FBF73BC4B9ACD352F732A
    File 6
    Entry id: 0x300
    Filename : update_files.tar
    Data offset: 0x5A8A58
    Data length: 182865920
File hash : 6EAB73D6BABFA215C8F67F961C952EA633D33E47
    File 7
    Entry id: 0x501
    Filename : spkg_hdr.tar
    Data offset: 0xB40DA58
    Data length: 71680
File hash : 4F36DF9C830D2BED845EA7E4EDDFB2E0D38069D0
    File 8
    Entry id: 0x601
    Filename : ps3swu2.self
    Data offset: 0xB41F258
    Data length: 5658464
File hash : 51F3FBCF6CE6D0C807783185BDC69EB1E56091AF